– ”All makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut”.

Var finns makten, egentligen?

När man talar om makt, så är det viktigt att förstå att den verkliga makten finns hos folket och inte dess elit eller ledare. Att ledare och elit ’bara’ har förärats uppdraget att föra makten över och åt folket kan vara lätt att glömma då problemen de ställs inför blir för komplexa för den lilla människan att ta till sig.

De egyptiska faraonerna.

Kunskapens träd

Att vara högsta ledare (farao) i Egypten på sin tid med allt vad det innebar var den högst värderade titel som en människa kunde uppnå. Titeln innebar absolut makt åt en ensam individ som på uppdrag av kollektivet hade makten att avgöra gott från ont. Men, faraon var inte Gud! Han/hon var dess företrädare precis så som makt fungerar. Precis som vi lärt tidigare, så var det den översta ledaren, alltså faraon, som hade det delegerade ansvaret att avgöra gott från ont. Faraonens kunskap ansågs symboliskt vara frukten av mänsklig kunskap om gott och ont. Detta kommer vi in på senare då vi tittar närmare på bibelns symbolik kring Adam och Eva. På bilden till höger ser vi Thoth gravera in Ramses II’s namn i en av kunskapens (livets) träds frukter. Den symboliska handlingen finns på en av väggarna i Karnak templet, Luxor där kungalistor administrerades.

De andliga ledarna / Prästerskapet

När befolkningsmängden ökar så blir det svårare för faraon att kommunicera med sitt folk och därmed vara dess direkta företrädare. De andliga ledarna får därmed en stor roll att fylla. De får dels avlasta faraon i kommunikationen med folket och dels får de uppgiften att motivera folket att placerar faraons vilja före sin egen. Men ju större avstånd mellan faraon och folket, ju viktigare blev de andliga ledarnas roll. Dessa andliga ledare blir allt viktigare och självfallet är det viktigt för faraon att de har en bra och stabil relation med folket.

Värdesymbolik

Pyramid

Egyptierna var experter på symbolik. De förstod essensen av godhet, vilket de värderade över allt annat. De manifesterade sin uppskattning med överdådliga storverk som vi än idag förundras över. Dessa storverk tillägnades faraon i dennes roll att företräda godheten. En symbolisk handling som gav ett intellektuellt övertag över traditionell fysisk styrka. De ”öppnade stenen”, vilket är ett uttryck för att de läre sig föreviga sina visdomar genom inskriptioner i sten. Allt detta gjorde utgjorde en solid plattform för ett stabilt samhälle och samhälssystem som höll i flera tusen år. Vetenskapen har ej lyckats förstå varför Egyptierna byggde dessa storverk för sina faraoner, men inom KognitionsKyrkan så anses de representera värdefokuseringen på faraonen och dennes symboliska roll att avgöra gott från ont för kollektivets bästa.

Absolut korruption

Leviatan

MEN, det finns ett problem, vilket kanske är det största av alla problem. Hur skall en faraon som manifesterar absolut makt ersättas när denne dör? Detta var givetvis lika viktigt för faraon själv som för folket och här förefaller ju de andliga ledarna passa in perfekt. De stod närmast folket och genom att de företräder folkets vilja samtidigt som de företräder faraons vilja, så blir det ju självfallet de som får uppdraget att ”kröna” en ny farao när det behövs. I detta läget så blir det svårt att avgöra var den absoluta makten i företrädd form verkligen finns. Är det hos faraon eller hos de andliga ledarna? Om det uppstår en konflikt mellan dessa andliga ledare och faraon, hur skall den hanteras? Om faraon använder sin makt för egna ändamål, har då dessa andliga ledare makt att tillrättavisa honom/henne?

Om Faraonen korrumperar, så uppstår alltså absolut korruption. I biblisk symbolik finner man Leviatan som representerar just detta. Önskas djupare förståelse kring detta, så rekommenderas Thomas Hobbes bok med samma namn.

En del av Gud’s entitet

Gud

Vi avslutar härmed Kognitionskyrkans förkunnelser om Etik & Moral. Det sagt så påvisas inget om vad som är rätt eller fel, utan endast insikten om att det endast finns en som säkerhet vet om en utförd handling är god eller ond. Det är du själv. Men för att ett samhälle skall kunna fungera så behöver det kunna lösa konflikter då du anser dig tala sanning, men någon anser att du inte gör det – så räcker inte din egen insikt. Vi behöver då dels förstår sanningens och godhetens entitet, vilket ger oss verktygen att för kollektivets bästa bestämma över individen med individens medgivande. I allt detta finner vi essensen godhet som något vi prisar högt, men normalt inte tänker på i vårt moderna och förhållandevis rättssäkra samhälle. För de gamla egyptierna var det en självklarhet var godhet var eftersom utan det, så föll hela systemet ihop. Därför byggde de sina pyramider. Godheten lär vi oss av varandra och även om den tar sig uttryck genom oss som individer, så finns dess essens i kollektivet.

Godheten så som vi lärt oss den är i personifierad form Gud. Men för att förstår det så kommer vi nu gå över på symbolikens makt över våra sinnen. Detta pga att Gud är så mycket större än bara Godheten.

01020304050607,  Nästa –> 09

Translate »