Nu när vi kan kostatera att så gott som allting har ett värde, så är det viktigt att även förstå för vem värdet existerar. Det är oftast inom detta område vi människor brister i våra förmågor. Vi utgår ifrån våra egna subjektiva föreställningar om värde och oftast utan att tänka på det använder vi det som en måttstock att mäta andra människors värdering av omvärlden. Att förstå byggstenarna i hur andra värderar sin omvärld benämns kognitiv empati och är en viktig färdighet inom KognitionsKyrkan.

Individ

Individ

Vi är alla i vår enskildhet individer. Vi tänker själva, vi fattar våra egna beslut och lever med vår egen föreställning om omgivningens olika värden. Att vara en individ, att tänka individuellt, att utgå ifrån sig själv är absolut inget negativt och skall inte förväxlas med Egoism. Egoismens relation till värde finner man i syftet, vilket vi återkommer till senare. Individualism är positivt, skall givetvis uppmuntras och utgör själva grunden till mångfald och möjligheten att se saker ur andra perspektiv. Det är vår förmåga att värdera vår omgivning som ger oss förutsättningarna för att kunna prioritera våra liv. Detta sker mestadels omedvetet och är en process som bara sker. Det är oftast när våra prioriteringar rämnar utom kontroll och vardagens tidkompromisser inte håller, som vi bli varse över hur vi värderar innehållet i våra liv. Är det verkligen viktigt med karriär, hög inkomst, senaste tekniska prylen, de fina lackstövlarna eller är tid med familjen, släkten och de nära och kära viktigare?

Inom KognitionsKyrkan är det viktigare att förstå värdeskillnaden mellan dessa val, än valet själv. När man ser värde ur ett större perspektiv, så inser man att vissa låsta situationer kanske endast kan löses av att man vågar släppa taget om det man för stunden anser vara mest värdefullt.

Grupp, System el. Organisation

Grupp

Det är viktigt att förstå att det inte bara är individer som värderar. En gruppering är en samling personer där individens förmåga att värdera satts ur spel till förmån för gruppens gemensamma förmåga att värdera. Ett typiskt tecken på att man ingår i en grupp är när gruppen kritiseras av utomstående och man tar det personligt. Du agerar då representant för gruppens värderingar. Det välkända begreppet grupptryck kan få dig att göra saker som du inte skulle gjort själv. Grupptrycket eller bättre benämnt grupp-psykologin har så väl positiva som negativa aspekter, även om de negativa är de som det oftast talas om.

Det kanske bästa exemplet på en gruppering där individen helt ersatts är den traditionellt militära organisationen. En militär har historiskt varit mer ett verktyg för organisationens bästa än en individ som tänker själv. Nu förtiden har detta förändrats, då man insett att en individ som tänker själv blir en effektivare och bättre militär. Därför har psykologi blivit ett allt värdefullare verktyg inom det militära. Moderna företag skriver in kärnvärden (Core values) i sina affärsplaner för att visa vilka värden som gäller inom företaget. Dessa värden är styrande för hur personalen får agera (Uppförandekod) inom företaget så väl som hur kunder skall bemötas.

Det finns grupper över allt i vårt samhälle, medvetna som omedvetna. Vår individuella förmåga att värdera påverkas av dem samtidigt som vår delaktighet i dem även lämnar spår av våra egna värderingar i dem. Det är ett komplicerat samspel som är mycket svårt att överblicka, men väl så värdefullt att förstå och ta hänsyn till.

Kollektivet el. Kollegier

Kollektiv

Kognitionskyrkans struktur rör sig mitt emellan individen och gruppen, i en formation som brukar benämnas som kollektiveller Kollegium. Roten till benämningen kommer ifrån ordetcolligere (samla)latin och betyder i detta sammanhang en samling individer. Till skillnad från gruppen där värdet är centralt styrt, så är kollektivet en samling individer vars värderingar fört dem samman.

Kritik riktad mot kollektivets värderingar är inget som berör individen, då denne ej har någon anledning att vara lojal till några centrala värderingar. Alltså ett motsatt värdeförhållande jämfört med medlemmar i en grupp. Faktum är att ordet ”lojal” inte fungerar i kollektivet, då det är lojaliteten mot sig själv och sina individuella värderingar som för förenar medlemmarna.

0102,  Nästa –> 04

Translate »