Här följer en samling kommentarer på Kognitionskyrkans förkunnelser emottagna via hemsidan, deltagande på evenemang, på forum, i samtal eller liknande.

– ”Jag är uppvuxen i en traditionell frikyrka som jag senare i livet hamnade i konflikt med på en lång rad områden. Eftersom församlingen var av fundamentalistisk karaktär där dogmer och trossatser blev viktigare än livet självt, så blev det helt enkelt för trångt rent intellektuellt när kritiskt tänkande ansågs vara kättiskt. Jag lämnade församlingen och var plötsligt ”hemlös” med mina existentiella frågeställningar. Jag tog min tillflykt till böckernas värld där mitt sökande fortsatte efter alternativa svar på min andliga nöd. Jag förstod till slut att man kunde förstå dessa skrifter utifrån andra premisser än vad jag tidigare hade fått mig till livs i min ungdom. Jag ville inte kasta ut barnet med badvattnet därför jag förstod någonstans att religionen kan fylla en viktig funktion om den blir rätt förstådd. Tyvärr finns det en ofördragsamhet bland troende inför andra synsätt som inte överensstämmer med den traditionella. Men till slut hittade jag en liten grupp troende lekmän i ett litet kapell där trösklarna var låga och där man fick tro på entiteten Gud, såsom man själv uppfattade det. Detta till trots, drogs jag mer och mer till en agnostisk ateistisk hållning, därför att jag upplevde det ansträngt när de troende närmade sig entiteten Gud som till en antropomorf övernaturligt väsen. Jag är fortfarande en del av denna lilla samling på grund av den värme och kärlek som jag ändå upplever finns där.
Titt som tätt är jag ute på nätet och medverkar i diverse diskussionsforum. På ett utav dessa forum fanns en länk till något som kallades kognitionskyrkan. Självklart väckte detta mitt intresse även om jag till en början var enormt skeptisk. Till slut tog jag mig tid att läsa och upptäckte till min förvåning ett substantiellt, men inte okontroversiellt synsätt, på entiteten Gud. Upprinnelsen till denna Gudstes var att denne (”skaparen” till denna Gudstes) ville, till skillnad från sina föräldrar, kunna svara sina barn om frågor gällande entiteten Gud. Han tänkte ge Gud en chans helt enkelt och söka efter Guds ursprung och lovade sig själv att sluta om det skulle mynna ut i några religiösa flummigheter. Till slut efter inte allt för långt sökande hamnade han i forna Egypten med sin rika symbolvärld där han efter mycken kreativt tänkande kunde förstå Guds ursprung…
Personligen har denna ”nya” tes om entiteten Gud helt förändrat mitt synsätt och ger mig helt nya tolkningsmöjligheter och förståelse vad Gud skulle kunna vara på ett mer förnuft – baserat och intellektuellt hederligt vis skilt från tidigare vilda religiösa spekulationer som till exempel övernaturlighet.”

Fritänkare från Norrtälje, 2012.02.07

– ”Det är fascinerande att höra er tala med ord från 2011 men med ett budskap som är direkt hämtat från de gamla hebréerna som formulerade sig för mer än 2600 år sedan. Ni säger verkligen samma sak.”

Präst i Svenska Kyrkan & 10gr ordensmästare frimurarna, 2011.11.01
Translate »