Treenighet
Treeningheten

Treenigheten är kanske den mest omdebatterade symboliska definitionen av Gud som existerar. Alla de stora filosoferna har slitit sitt hår kring dess symbolik, utan att riktigt kunna förklara hur det hänger ihop. ”Treenighetslära” som begrepp kan tyckas beröra detta kontroversiella ämne objektivt, men så är det inte. Treenighetslära inom svensk teologi inkluderar endast Kristendomens syn på treenigheten och det är i den symboliska treenigheten vi finner det som kanske mest skiljer KognitionsKyrkan från en traditionell kristen syn på Gud. KognitionsKyrkans syn på treenighetsläran är att den rent hypotetiskt skall uppstå även i tex en oberoende civilization på en annan planet. Visst kan det låta underligt tänkt, men rent Kognitivt så anser KognitionsKyrkan att traditionell treenighetslära är ett oförståeligt ordpussel som mest sannolik inte skulle uppstå på samma sätt i en oberoende civilization. Därmed så anses den ej vara förenlig med den ”rätta treenigheten”, utan vara en lära utformad i efterhand. KognitionsKyrkan ser dock inte att det behöver finnas en dold agenda bakom detta, utan ser möjligheten att visheten om treenighetens verkliga innebörd mycket väl kan ha förlorats bort under historiens gång och därmed öppnat för alternativa tolkningar. En förlust som i sig kanske är den enskilt största anledningen till varför vår värld ter sig allt mer andligt fragmenterad och splittrad.

Egyptiskt ursprung

Inom KognitionsKyrkan så anses ursprunget till den symboliska treenigheten härstamma ifrån Egypten och vara mycket rationell och enkel i sin urform. Visheten bakom symboliken är troligen mycket äldre, men det är först här vi finner de första symboliska spåren. Motifen till höger är i sin komposition mycket vanlig i Egyptisk symbolik. I de äldsta källorna kan de se lite annorlunda ut. Enkelt beskriven, så representerar ormen (överst) kaoset, verkligheten, den objektivt sanna. Underst har vi skapelsen, tinget, saken, det subjektivt tolkade.

Exempel: Pekar du på en cykel så representerar ormen det du pekar på och halvmånen undertill abstrationen ”Cykel”. Mellan kaos och ordning så finner vi treenigheten som förvaltar och utvecklar (förevigar) ordningen.

Was’ – Fadern, ögat, härskarstaven

Was

Den första delen symboliseras av den så kallade Was staven. Om du tittar på den översta bilden så finns staven symboliskt med även i det Kristna symboliken. Studerar du lite Egyptisk symbolik, så kommer du upptäcka att staven ofta är med. Maat som är sanningen personifierat, håller tex oftast i den. Detta är en symbol för makt och skall tolkas enligt: ”Det du har möjlighet att uppfatta styr dig”. Därav ögat i den kristna symboliken, vilket representerar möjligheten att se, uppfatta, ta in. Ögat i sig är ett arv ifrån Ra. Den som håller staven bestämmer alltså hur omvärlden skall uppfattas, om det skulle råda några tvivel om det. Wasstaven användes inom Egyptisk symbolik från fördynastisk tid (älsta källa är ca 5500år gammal) till de sista egyptiska symbolerna graverades.

Symbolisk gest i den kristna symboliken ovan: Hör upp, lyssna, lär.

Läs mer om detta i del 13: ”Gud, den allseende”

Djed’ – Sonen, lammet, yttrandet, Ordet

Djed

Djed är symbolen för upprätthållaren av ordning. ”Osiris ryggrad” som den även kallas, är egentligen 4 st lindande papyrusstjälkar som symboliskt upprätthåller ordningen. Den symboliken har sin rot i att ordningen skrevs och förmedlades på papyrus. Skaparen Ptah kallas även för Noble Djed, då han är ytterst ansvarig förvaltare av skapelsen. Det är hans uppgift att se till att ordningen, Ordet, förs vidare. Därav relateras Djed & Ptah med Ordet och den Kristendomens symboliska son vars existens berättigas av uppgiften att föra den goda ordningen vidare. Ptah’s symboliska uppgift är delegerad till Faraon. Det är via Ptah som visdomen är inom räckhåll, liksom det är via Sankte Per’s nycklar som man kan öppna dörrarna till himlen och via Kristus nå herren. Rent praktiskt så bygger den Egyptiska teologin på samma sätt som teologi i allmänhet på lärandet. Den Kristna läran, nya testamentet, vilar på det gamla testamentet som i sin tur vilar på i första hand det Egyptiska arvet.

Symbolisk gest i den kristna symboliken ovan: Förklara, berätta, lära ut.

Läs mer om detta i del 15: ”Gud, den outgrunderlige” & 18: ”Messias, Den utvalde”

Ankh’ – Den helige anden, duvan, tanken, medvetandet

Ankh

Det Egyptiska korset, Ankh, är enligt eniga forskare den symbol som det Kristna korset är hämtat ifrån. Enligt tradition symboliserar Ankh ”Evigt liv”, vilket beskrivs närmare här. Rent praktiskt så representerar Ankh ”kartan” du använder för att förstå din omgivning. ”Kartan” är individuell, men har formats i kommunikationen med din omgivning. När du säger något till någon så använder du ”kartan” för att formulera dig på ett sätt så mottagaren kan förstå. Mottagaren i sin tur använder sin ”karta” för att tolka det du säger. Genom att bägge parters kartor har utvecklats under liknande förutsättningar, så fungerar kommunikationen. ”Kartan” är din ande, ditt medvetande, du. Sammanräknat, så utgör alla människors ”kartor” tillsammans den helige anden, vilket alltså inbegriper all mänskligt levande kunskap, insikt, visdom som just nu existerar = den totala kartan. Keruberna och duvan i den Kristna symboliken ovan har sitt ursprung i Egyptiska Ba/Akh.

Symbolisk gest i den kristna symboliken ovan: Det tolkade, tänkta och förstådda.

Läs mer om detta i del 14: ”Gud, den allsmäktige”

Kontenta: Mellan kaos och ordning finner vi treenigheten som förvaltar och utvecklar (förevigar) den goda ordningen.

Not: Ovan sida publicerades på Sourze i en aning förenklad form 31 maj 2010. Klicka här för att läsa den.

Translate »